Internrevisionsutbildning ISO 14001

Internrevision är ett av de bästa verktygen som finns för följa upp om befintliga system är kompletta och fungerar.
För att utföra en värdeskapande internrevision krävs kunskaper om kraven i gällande standarder och om den egna verksamheten. Denna internrevisionsutbildning på två heldagar är riktad till revisorer som skall revidera system mot ISO ISO 14001:2015.

Målgrupp

Kursen vänder sig till internrevisorer, blivande internrevisorer, kvalitetschefer, miljöchefer och samordnare
Engagerade VD och vice VD kan med fördel delta för att dra största möjliga nytta av system och kunna dela i kvalificerade diskussioner om och kring systemen.

Kursen ger dig

Kursen ger deltagaren  förutom kunskaper om revisionsteknik även kunskaper om hur revisorerna skall tolka standardkraven för bästa möjliga tillämpning och ledning mot ständiga förbättringar. Utöver detta behandlas miljöbalken, avfallsförordningen, kemikalieförordningen och lagen om egenkontroll.

Kursinnehåll

  • ISO14001 Familjen
  • Ledningssystem enligt ISO14001
  • Krav på internrevisioner
  • Principer och planering för revision
  • Intervju- och undersökningsmetodik
  • Lagstiftning
  • Dokumentation/verifikation
  • Verktyg/Hjälpmedel
  • Övningsuppgifter

Kursen avslutas med prov för erhållande av diplom

Kursavgift/Anmälan

Kontakta oss för offert!

Anmälan görs på info@creator.nu eller på Tel: 070-690 44 10