Internrevisionsutbildning ISO 27001

Interna revision är ett av de bästa verktygen som finns för följa upp om befintliga system är kompletta och efterlevs.
För att utföra en värdeskapande internrevision krävs kunskaper om kraven i gällande standarder och om den egna verksamheten. Denna internrevisionsutbildning på tre heldagar är riktad till revisorer som vill revidera system mot ISO 27001, Ledningssystem för informationssäkerhet.

Målgrupp

Kursen vänder sig till i första hand till informationssäkerhetsamordnare, blivande internrevisorer, säkerhetsansvariga och IT personal som vill förstå omfattningen av Informationssäkerhet.

Engagerade vice VD, upphandlare, bid managers mm kan med fördel delta för att dra största möjliga nytta av kunskaperna i kravställning inför upphandlingar.

Kursen ger dig

Kursen ger deltagaren förutom kunskaper om revisionsteknik även verktyg och hjälpmedel för att följa upp om verksamheten har rutiner som skyddar företagets viktigaste informationstillgångar.

Kursinnehåll

 • Informationssäkerhet – begrepp och terminologi
 • ISO 27001 Familjen
 • Ledningssystem enligt ISO 27001
 • Riskbedömning och riskbehandling
 • Åtgärdsmål och säkerhetsåtgärder
 • Krav på internrevisioner
 • Principer för planering och genomförande av revision
 • Lagstiftning
 • Dokumentation/verifikation
 • Verktyg/Hjälpmedel
 • Övningsuppgifter

Kursen avslutas med prov för erhållande av diplom

Kursavgift/Anmälan

Begär offert!

på info@creator.nu eller på Tel: 070-690 44 10