ISO 14001, Miljösystem

ISO 14001 är den internationella standarden för miljöarbete i verksamheter. Standarden är ett ledningssystem som innehåller åtaganden som företagen skall uppfylla för ett aktivt miljöarbete.

ETT SYSTEM FÖR AKTIVT MILJÖARBETE!

Ett miljösystem är ett system för hur företaget ska arbeta för att få ner den negativa miljöpåverkan som verksamheten ger upphov till. Det finns ett antal olika typer av system för miljöarbeten ute på marknaden.

Det mest tillämpade, etablerade och accepterade är den internationella standarden ISO 14001. ISO 14001 används över hela världen, standarden beskriver vilka krav på arbetssätt som skall finnas i systemet och företagen skall beskriva hur dessa gör för att uppfylla kraven. Nivån på miljöaktiviteterna kan skilja sig starkt mellan länderna trots att detta är en internationell standard, då bl. a. aktivitetsnivån i form av lagkrav skiljer mellan länder.

De centrala delarna i miljöledningssystemet ISO 14001 är miljöutredningen och kartläggning av de lagkrav som verksamheten berörs av. ISO 14001 kan tillämpas på alla typer av verksamheter oavsett bransch.

 Vi hjälper er att bygga ert miljösystem, enligt ISO 14001

Vi börjar alltid med att kartlägga hur er verksamhet påverkar miljön, positivt och negativt (miljöaspekter). Därefter kartlägger vi de miljölagar som berör eller kan beröra verksamheten utifrån miljöpåverkan.

Efter detta upprättas policies och mål för verksamheten utifrån påverkan. Sedan upprättar vi rutiner (dokumenterade arbetssätt) för de betydande miljöaspekterna. Allt detta görs på plats tillsammans med företagets representant, i lär och överlämningssyfte.