ISO 45001, Arbetsmiljöarbete

ISO45001 är på motsvarande sätt en standard för styrning av ett aktivt arbetsmiljöarbete i alla typer av verksamheter. Standarden som ledningssystem har till syfte att förebygga olyckor och tillbud.

VI KAN HJÄLPA ER MED ISO 45001

Arbetsmiljöproblem på arbetsplatsen – fysiska som psykiska – bör naturligtvis åtgärdas så snart det är möjligt. Med tiden har också lagstiftningen kring detta tolkats alltmer strikt. Många ägare, anställda, kunder och andra intressenter vill se sina leverantörer och samarbetspartners hantera risker och förbättra nyttjandet av aktiviteter, produkter och tjänster.

Med ett ledningssystem för arbetsmiljö kan man på ett systematiskt sätt leda, styra och utveckla din organisations arbetsmiljöarbete. Med ett certifierat ledningssystem för arbetsmiljö enligt ISO 45001 visar ni att er organisation tar arbetsmiljöarbetet på allvar.

ISO 45001 ställer krav på en rad dokument och rutiner inom varje verksamhet. Kraven på verksamheten blir beroende på antal anställda och vilka risker verksamheten har.

Vi hjälper er att reda ut de rutiner som behövs och tar fram lämplig dokumentation!

ISO 45001 är en ISO-standard som ligger till grund för ett ledningssystem för arbetsmiljö. Syftet med ledningssystemet är att säkra upp hur man arbetar med arbetsmiljöfrågor. När ISO 45001 införs, uppfylls kraven i systematisk arbetsmiljöarbete (AFS 2001:1) per automatik.